Η NewEcoEnergy, με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή μικρής και μεγάλης κλίμακας έργων Α.Π.Ε. και το έμπειρο προσωπικό της, είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένα και ευέλικτα συμβόλαια συντήρησης, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών, από απλή παρακολούθηση και συντήρηση, εώς και πλήρη διαχείριση της επένδυσης, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση της Φ/Β σας εγκατάστασης, με μηδενική πρακτικά ενασχόληση του επενδυτή.

Κατά την προληπτική συντήρηση διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες:Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης (περίφραξης, συστημάτων ασφαλείας, διάβρωσης εδάφους, βλάστησης κλπ).

Ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης (φ/β panels, καλωδιώσεων, πινάκων, ακροκιβωτίων, υποσταθμών MT/XT).

Έλεγχος των δομικών στοιχείων και συστημάτων στήριξης του σταθμού.

Θερμογραφικός έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εξαρτημάτων.

Αναφορές εργασιών και ευρημάτων που προέκυψαν από την συντήρηση.

Καθαρισμός φωτοβολταϊκών με κατάλληλα πλυστικά μέσα και αποψίλωση περιβάλλοντα χώρου.

Στη διορθωτική συντήρηση εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες:Διερεύνηση των αιτιών που προκλήθηκαν οι βλάβες.

Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο.

Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών.

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τη διεκδίκηση ασφλιστικών αποζημιώσεων.